Polityka Jakości

Lublin, dnia 17.06.2013 r

Polityka jakości

ISO CertificateCelem AB Centrum Medycznego Relaksowa w Lublinie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów, dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

– zapewnienie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę,
– stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników w zakresie wykonywanych prac,
– podnoszenie standardu i zwiększanie zakresu świadczonych usług medycznych,
– poprawa efektywności pracy w zakładzie poprzez ciągłe udoskonalanie organizacji i metod zarządzania,
– ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania.

Wyróżniamy się od innych, ponieważ:

– zapewniamy ciągłość udzielania usług medycznych – zapewniamy dostęp stale do tego samego lekarza, położnej, pielęgniarki
– oferujemy kompleksowość usług medycznych – od poczęcia do wieku seniora
– mamy poczucie wartości czasu – jesteśmy do dyspozycji pacjentów, w terminach z nimi uzgodnionych.

Chcąc osiągnąć powyższe cele podjęliśmy decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008.
Kierownictwo AB Centrum Medycznego Relaksowa dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.
W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Właściciela.

Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Właściciel

lek. med. Andrzej Milczarek

Dodaj komentarz